Qui Som

Aquesta entitat fou creada fa trenta-vuit anys, per a defensar els interessos  dels empresaris del sector del “rent-a-car” a Catalunya.

Així, principalment és dedica a negociar amb les Administracions locals i autonòmiques, diferents tipus de mesures destinades a suprimir o modificar traves, tràmits i d’altres impediments per el correcte i fluït desenvolupament  de l’ activitat.

Certament l’ Associació canalitza les aspiracions de les empreses per que aquestes arriben a las Administracions amb la força que suposa la “unió del sector”.

Atorgaments

Reducció del I.V.A. sobre el lloguer de vehicles.

-  Facilitar el desenvolupament de l’ activitat als aeroports.

Supressió de la fiança que la legislació establia com requisit per llogar els vehicles.

Pagament fraccionat de l’ impost de circulació en alguns municipis, etc…

L’ Associació i els Òrgans de govern

A. La Assemblea General
B. La Junta Directiva

L’Òrgan Suprem de Govern i sobirà de l’Associació és l’Assemblea General, integrada per la totalitat dels associats. Adoptant els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna, reunint-se, almenys una vegada a l’any. I regint-se, quant a la seva organització i funcionament, per l’establert en els Estatuts i, en defecte d’això, pel que es disposa en la llei Orgànica 1/2002, de 22 de març.

La Junta Directiva és l’ Òrgan mancomunat de govern, representació i administració de l’ Associació d’acord amb les disposicions i directives de l’ Assemblea General, sense prejudici de les potestats d’aquesta.

Integren l’òrgan, els membres escollits en votació, per l’ Assemblea General; a l’acceptació del càrrec, per un període de quatre any, i sense perjudici de ser reelegits; com a president/a, 4  vicepresident/a un per Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona; més un de vehicles industrials, que serà el mateix que el vicepresident/a de Barcelona;  el secretari/ària, el tresorer/a,  i 2 vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

Organigrama AEVAC

Presidente

Sra. Pilar Bellot Navascués

Secretari

Sr. José Luis Gómez Casquero

Vicepresident de Vehicles Industrials i Barcelona

 Sr. Alex Puig Fontanals 

Vicepresident Girona

Sr. Alberto Martín Casla

Vicepresident LLeida

Sr. J. Conrado Montero Rebullida

Vicepresident Tarragona

Sr. Daniel Bel Royo

Vocals

Sr. Carlos Abad Villalba

Sr. Enrique Bueno Pérez 

Tresorer

Sr. Juan Carlos Ballesteros Colas

Sra. Pilar Bellot Navascues

AEVAC © 2017 Carrer Londres, 31, Baixos, 08029-Barcelona. Tel. 93 439 38 80, e-mail: aevac@aevac.es

| Política Privacidad | Términos y Condiciones legales